24 oktober 2009

09 november 2008

weer zin om te gaan schilderen ...

In De Morgen van dit weekend stond een uitgebreid interview met een zekere Arpais du bois, een Belgische kunstenares, mij totaal onbekend. Ik vond het interview heel boeiend en direct benieuwd om haar werk te zien. En ja waaaahw, het heeft wel iets: subtiel maar tegelijktertijd zeer direct. Ze heeft ook een blog waarop ze bijna dagelijks een kleine tekening/schilderij van die dag/avond post. Mooi ! Het gaf me voor het eerst in lange tijd weer zin om ook te gaan schilderen ...

16 september 2008

WHO: “ongelijkheid maakt doden op grote schaal”

Een commissie van de WHO (Wereld GezondheidsOrganisatie) publiceerde recent een rapport na een diepgaande studie van drie jaar rond de sociale determinanten die invloed hebben op de gezondheid: sociale omgeving, tewerkstelling, politiek van de overheid, inkomen, scholingsgraad. Al deze factoren bepalen mee de “gezondheid”. Gezondheid is dus niet enkel een kwestie van wel of niet naar de dokter kunnen. Er zijn niet alleen de grote ongelijkheden tussen landen onderling maar vaak ook binnen een land zelf. Zo leven de Aboriginals 17 jaar minder dan de gemiddelde Australiër, kindersterfte in de sloppenwijken van Nairobi is 2,5 keer zo hoog dan in de andere wijken van Naroibi. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

Een andere “frappante vaststelling” is dat rijkdom alleen niet automatisch leidt tot een betere gezondheid. Het rapport zegt daarover dat als de rijkdom niet gelijkmatig verdeeld wordt het zelfs kan leiden tot nog meer scheeftrekkingen. In 1980 hadden de rijkste landen met 10% van de bevolking een bruto nationaal inkomen dat 60 keer hoger was dan dat van de 10% armste landen. Na 25 jaar van globalisatie is het verschil toegenomen tot 122 keer. Maar rijkdom alleen is niet bepalend. Een aantal lage inkomens-landen zoals Cuba, Costa Rica, China en de Kerala staat in India hebben goede gezondheidsindicatoren ondanks een relatief laag bruto nationaal inkomen. De commissie wijst er hier op dat de beperkte rijkdom ook op een wijze manier besteed kan worden. Veel van het werk ligt buiten de gezondheidssector.

De commissie maakt dan ook volgende aanbevelingen:

-verbeteren van dagelijkse leefomstandigheden

-aanpakken van ongelijke verdeling van macht, geld en middelen

-opmeten en begrijpen van de problemen en evalueren van de impact van acties

Een klepper van een rapport met interessante bevindingen. Vraag is of het allemaal niet bij wat goede intenties blijft. Intal maakt er alvast werk van op 17 en 18 oktober te Brussel met een seminarie en evenement “Dertig jaar na Alma Atta. Het recht op gezondheid is niet te koop”

Ook het netwerk van de People’s Health Mouvement volgt dergelijke rapporten op de voet. Het was eigenlijk dankzij een mail van de PHM-exchange (waarop iedereen die geïnteresseerd is zicht trouwens kan inschrijven) dat ik de informatie kreeg rond de WHO studie.

13 augustus 2008

Evo Morales krijgt de steun van 63% van de Bolivianen


De peilingen hadden het al wat aangegeven maar niets was helemaal zeker in Bolivië. Ondanks de forse inzet van de oppositie die ook vanuit de VS de nodige ondersteuning (niet openlijk maar onder tafel uiteraard) krijgt, kreeg Morales met 63% van de stemmen de goedkeuring om zijn beleid verder te zetten. Hoewel de meeste tegenwind komt uit de rijke oostelijke provincies die naar meer autonomie (en vooral behoud van de eigen rijkdom) dingen, kreeg Morales daar ook meer stemmen dan bij zijn aantreden in 2005. In de oostelijke departementen liegen de cijfers er niet om : Beni ging van 16% in 2005 naar 43% nu zondag, Santa Cruz van 33% naar 39%, Tarija van 31% naar 47% en Pando van 20% naar 49%. In het Westen van het land waar de meerderheid van de arme indigenas woont haalde hij ronduit schitterende resultaten : met tot meer dan 70% van de stemmen.
In de toekomst zal Morales blijvend moeten afrekenen met de rechtse oppositie die hun belangen en rijkdommen niet graag met de bevolking willen delen. Michel Collon, Belgisch onderzoeksjournalist was eind juli ter plaatse nav het internationaal forum dat er werd georganiseerd. Hij geeft zijn impressies weer en uit zijn ervaringen in het verleden in onder meer Yoegoslavië voorspelt hij de tactiek van Morales' opponenten. Een lang artikel maar zeker de moeite (terug te vinden in het Frans op de intal website)

Amerikaanse vloot in Latijns-Amerikaanse wateren


Op 12 juli beslisten de VS hun IV marinevloot tereactiveren. Deze vloot werd op inactief gezet na de Tweede Wereldoorlog. Devloot bestaat uit 22 schepen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is het objectiefenkel om vertrouwen en zekerheid te geven in de regio door te focussen opgezamenlijke bedreigingen. Volgens admiraal Gary Roughead, chef van demaritieme operaties zal de vloot vooral instaan om drugshandel en handel inwapens en personen te bestrijden, alsook de piraterij die de vrije handel in dewateren van de Zuidelijke hemisfeer bedreigen. Vraag is natuurlijk of jedaarvoor oorlogsbodems moet hebben. Het is geen toeval dat deze vloot net nuweer geactiveerd wordt, nu in Latijns-Amerika linkse regeringen proberen hetroer om te gooien en de VS steeds meer terrein dreigen te verliezen. Decommandant van de vloot Joseph Kernan is anders geen doetje. Hij doorliep geencarrière in de gewone marine maar in de elite eenheid die bedoeld is voor specialeacties en terrorisme-bestrijding.
Door zich in de zuidelijke wateren te stationeren kunnen deVS van nabij alle activiteiten op zee (en ook van naderbij ter land) van deverschillende Latijns-Amerikaanse landen van dichtbij monitoren. Heel watlanden gaven al blijk helemaal niet opgezet te zijn met deze vloot. Chavez, EvoMorales, Fidel Castro, en zelfs ook de regering van Argentinië hebben hunbezorgdheid al geuit over deze nieuwe VS manoeuvres. De VS heeft wereldwijdschepen liggen en ook vele honderden mililtaire basissen. Ze zitten gewoon in ieders achtertuin ...

Bolivia si cambia, Evo sigue

Sinds president Evo Morales begin 2006 aan de slag ging inBolivië is er duidelijk al één en ander veranderd. Vorige week kreeg hijtijdens een tweedaags forum nog de expliciete steun van een aantal internationaleintellectuelen (waaronder François Houtaert, Ramsey Clark). Als je het document met deverwezelijkingen sinds zijn aantreden inkijkt, kan je alleen maar vaststellendat het in alle sectoren vooruit gaat. Er werd meer geïnvesteerd in de publiekesector, de exportcijfers klimmen omhoog, de buitenlandse schuld is gedaald.Door denationalisatie van gasbedrijven kwam er veel geld vrij voor socialeprojecten. De inkomsten vormen nu één zevende van Bolivia’s bruto binnenlands product (bbp) van elf miljard dollar. Entel, de belangrijkste telecommunicatie operator is weer voor 97% in handen van de staat. Meer aandacht en middelen worden vrijgemaakt voor het stimuleren van de landbouw zodat de voedselproductie voor eigen gebruik wordt opgedreven (zeker belangrijk nu met de stijgende voedselprijzen). 4.548 kleine boeren en producenten kregen steun en de beschikbare gronden werden uitgebreid met meer dan 34.000 ha. Naast al deze economische factoren wordt er evenveel aandacht besteedt aan de menselijke aspecten. Bolivië, alsarmste land van Latijns-Amerika, had in het verleden ook een grote groep analfabeten. In 2005 telde men nog meer dan 820.000 ongeletterden. Het onderwijs was zeker voor de inheemse bevolking niet altijd een evidentie. Daar is nu met het programma “Yo, sí puedo (ja, ik kan)”verandering in gekomen. Het programma is gebaseerd op de Cubaanse methode ommensen via video en ander materiaal op korte tijd te scholen. Vandaag zijn er nog slechts 100.023 analfabeten. Daarnaast worden de talen van de inheemsen (Aymara en Quetschua) niet langer in het verdomhoekje geschoven maar als volwaardige taal binnen het leerplan geïntegreerd. Op 10 augustus kan de bevolking in een referendum laten blijken of ze het werk van Evo Morales en zijn equipe al dan niet goedkeuren.

15 juli 2008

Elke minuut sterft er een moeder in het kraambed

Elke minuut ... ik werd er even stil van toen ik het krantenartikel las vorige week. Vorig jaar ben ik voor het eerst zelf moeder geworden en toen heb ik me al de bedenking gemaakt hoe vrouwen in de Derde Wereld in geval van complicaties en zonder medische hulp er toch kunnen bovenop geraken. Want hoewel de natuur zijn weg gaat en alles wonderbaarlijk is, kan er ook een en ander mislopen. Elke minuut sterft er wereldwijd een vrouw bij het geven van een leven. Terwijl dit net het mooiste moment uit een mensenleven zou moeten zijn. Bekende vrouwen riepen de echtgenotes van de leiders van de G8 op hun man warm te maken voor deze problematiek. Vraag is of zij er oren naar hebben. Elke minuut worden er 380 vrouwen zwanger, worden 190 vrouwen geconfronteerd met ongewenste zwangerschap, hebben 110 vrouwen complicaties als gevolg van een zwangerschap en hebben 40 vrouwen een onveilge abortus.
Moedersterfte is zowat de meest verwaarloosde van de acht Millenniumdoelstellingen van de VN. In 2000 werd vooropgesteld dat tegen 2015 het aantal gevallen met driekwart moest zijn gedaald. Acht jaar later is evenwel zo goed als geen vooruitgang geboekt. Minder dan een kwart van de 68 risicolanden zullen de doelstelling tegen 2015 halen."Het aantal vrouwen dat bij een geboorte sterft ligt nog altijd even hoog als in de jaren tachtig. In zwart Afrika laat een op de zestien vrouwen het leven in het kraambed", zegt Bridget McHenry Ali van WRA UK. Nochtans is de oplossing niet complex of extreem duur. WRA vraagt 10 miljard dollar per jaar extra voor deze strijd, een verdubbeling van het jaarbudget. Dat geld moet gaan naar training van medisch personeel, de verspreiding van medisch materiaal en twee essentiële medicijnen die infecties en extreme bloedingen voorkomen. Ook 4 miljoen extra gespecialiseerde verplegers zijn essentieel .
Ook hier is het eigenlijk weer een kwestie van politieke wil, niet zozeer van centen.

31 mei 2008

Che zou 80 worden ...


Op 14 juni zou Che 80 zijn geworden. Kaarsjes kan hij niet meer uitblazen maar in Cuba zetten ze hem zeker nu weer even in het zonnetje. Er werd speciaal voor die gelegenheid een website gemaakt http://www.che80.co.cu/. Naast een paar onuitgegeven foto's vind je er ook audio materiaal van zijn speeches. Bekenden zoals Eduardo Galeano, Frei Betto, Silvio Rodríguez, Miguel Barnet, Mario Benedetti en anderen betonen er op hun manier eer aan Che. Verder zijn er ook nog prachtige, sterke affiches gemaakt naar aanleiding van deze 80ste verjaardag. Of hoe mooi een verjaardag soms kan zijn ...

09 mei 2008

Cuba, de revolutie van de eerstelijnszorg viert zijn 30ste verjaardag.


En er is reden genoeg tot vieren zo blijkt. Op de startpagina van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) in de Spaanse versie OMS is een uitgebreid artikel over de verworvenheden van de Cubaanse gezondheidszorg terug te vinden. Met de polykliniek als steunpilaar binnen de wijk heeft Cuba door de jaren heen benijdenswaardige resultaten weten neer te zetten en blijft Cuba de komende uitdagingen (vooral vergrijzing van de bevolking) aangaan. In heel het land zijn er 498 polyklinieken die steeds een zone van 30.000 tot 60.000 inwoners bestrijken. Onder deze polyklinieken resorteren 20 à 40 dokterspraktijken uit die omgeving. Zij zijn de ruggegraat van het systeem. “De uitdaging die we vandaag moeten aangaan”, zegt Dr. Christina Luna, “ is niet enkel toegang tot gezondheid voor allen te voorzien maar te zorgen dat de kwaliteit van deze gezondheidszorg er altijd op vooruit gaat”.
“We waren er ons bewust van dat preventie de hoeksteen moest zijn van ons systeem. En dat men de situatie van de mens moest begrijpen in al zijn dimensies: biologisch, psychologisch en sociaal, als individu, binnen de familiekring en in zijn gemeenschap”. Momenteel worden de polyklinieken gerehabiliteerd en bieden ze nu 22 diensten aan gaande van radiologie, labo, moeder-kind zorg, kinesitherapie …. Voorheen was de idee dat alle polyklinieken overal dezelfde diensten moesten aanbieden. Ook daarvan is men door de ervaring afgestapt. Als in een bepaalde wijk bijvoorbeeld veel rokers zijn dan zal men in de polykliniek extra sessies van rook-ontwenning voorzien. «Als we uitgaan van die gedachte, betekent dat ook dat de gemeenschap een actieve rol moet spelen en mee moet helpen om gezondheid voor allen waar te maken. Wij hebben altijd achter de idee gestaan van de verklaring van Alma-Ata. Zelfs voor deze officieel was”.

Intal publiceerde een uitgebreide brochure rond gezondheid op Cuba. Je kan deze bestellen via deze link

14 april 2008

Ik ben gelukkig in Cuba te werken!


Dit zijn de woorden van José Juan Ortiz Bru, vertegenwoordiger van Unicef in Havana. Hij geeft twee redenen aan. De eerste is dat hij het sociale ontwikkelingsmodel van Cuba sinds de triomf van de revolutie de rechten van het kind garandeert . En de tweede dat niettegenstaande de moeilijke economische situatie die het eiland doormaakte er nooit een school of medische post werd gesloten.
Verder in het interview in Granma maakt hij nog de belangrijke bemerking dat “Een dollar geïnvesteerd in Cuba een rendement en effectiviteit heeft die superieur is aan vele andere ontwikkelingslanden. Daarenboven is er ook al de professionele omkadering aanwezig en “el cariño del pueblo” (de vriendelijkheid van de bevolking).

Die man heeft dat inderdaad allemaal goed gezien!

Venezuela verbiedt uitzending "the Simpsons"


Zo blokletterden een aantal kranten een paar dagen geleden (zie het artikel op de website rebelion). Dat we de media met de nodige korreltjes zout moeten nemen weten we intussen al wel. Want wat blijkt: De uitzending wordt niet verboden maar mag niet langer tijdens de zendtijd voor kinderen worden uitgezonden. De regulerende commissie die toeziet op de kwaliteit en inhoud van programma's kreeg tal van klachten van kijkers vandaar deze maatregel. "The Simpsons" komen dus nog wel degelijk op het scherm in Venzuela! Het ministerie van Cultuur organiseerd nu zelfs een open forum waarin de hele zaak besproken en geevalueerd zal worden.

13 november 2007

Murielle Scherre belt Ello Mobile

Ik ben al even geabonneerd op Ello Mobile en al bellend komt er zo wat geld in het laatje voor Gabriela, de vrouwenorganisatie die G3W ondersteunt in de Filippijnen. En blijkbaar is ook Murielle een overtuigd Ello Mobile gebruikster. Op de vraag met welk project zij het meeste voeling heeft antwoordt ze " “Dat is zonder twijfel Gabriela in de Filippijnen.Vrouwen opnieuw leren zelfstandig te zijn. Zodat de boel terug op gang komt na totale chaos, dat is zo noodzakelijk. Tot dan toe was de spilfiguur de man en als je die weghaalt is de context van de bescherming en de actie weg, en valt de boel in duigen. Er is niets mooiers dan een mens zijn eigenwaarde terug te laten vinden en te zien dat het werkt.”

het alternatieve Laatste Avondmaal bij Oxfam

Oxfam lanceert dit jaar weer een opmerkelijke mediacampagne. Verschillende illustratoren gingen aan het werk. Er zitten wel een paar knappe vondsten bij. Natuurlijk viel mijn oog meteen op Che die het Laatste Avondmaal nuttigt. De cartoon is getekend door Gal. Online is de versie zelfs interactief :-) . Oxfam WW is zeker geslaagd in het aandacht trekken voor hun campagne of de verkoop van hun produkten daarmee ook drastisch toeneemt is nog maar de vraag.

Camilo Guevara te gast in Brussel


Ja ... de zoon van die beroemde Che is binnenkort in Brussel. En wel op woensdag 21 november om 19u30 aan de ULB te Brussel, campus Solbosh, Gebouw U, auditorium Chavanne. Alle info vind je op http://www.cubanismo.net/ en http://www.sedif.org/.


11 november 2007

Meer dan 25.000 Amerikaanse soldaten gewond


Het zou een krantenkop kunnen zijn. Want het is inderdaad bittere realiteit. Dagelijks sneuvelen er Amerikaanse soldaten in Irak en zijn er vele gewond. Het worden hoe langer hoe kleinere krantenberichtjes die hierover rapporteren. Het verhaal van een aantal "overlevers" werd gebracht op Panorama vanavond: Alive Day Memories: Home from Iraq. Verschrikkelijk wat een oorlog aanrichten kan en hoe het de levens van die meer dan 25.000 jonge mannen heeft verwoest. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de vele duizenden Irakese slachtoffers, die nooit de media halen. De zinloosheid van de Irak oorlog kent geen grenzen ...

klassiek top 75


Vanmiddag aan het luisteren naar Klara, 12 uur lang de toppers uit de klassieke muziek. Prachtige muziek voor een druilerige zondagnamiddag. Als je de uitzending hebt gemist kan je alle stukjes herbeluisteren via de Klara website. Mijn voorlopige favorieten zijn de nrs.32, 26 (Satie), 22 en 19 ..

08 november 2007

We zijn geen arme mensen ...


Dagelijks krijg ik een mail met actualiteit en nieuws over Cuba in mijn mailbox (met dank aan Pablo uit Leuven die daarvoor zorgt :-)). Bovenstaande titel trok mijn aandacht in het rijtje van artikels. "No nos consideramos gente pobre" - "We beschouwen ons niet als arm" is een artikel in het Spaans verschenen op BBC Mundo. Je kan in Cuba moeilijk enkel het loon als graadmeter van mogelijke rijkdom nemen. Want de lonen zijn natuurlijk niet fenomenaal hoog: een arts verdient pakweg 15-20 € in de maand. Maar men moet rekening houden met de vele sociale voordelen die ELKE Cubaan geniet en die hem quasi niks kosten (onderwijs, gezondheidszorg, opvang, electritciteit, behuizing ...). De BBC correspondent ging op bezoek in een "armere" wijk en interviewde daar bewoners. "Ik ontbijt, ik lunch, ik heb eten en ik heb werk en recht op een pensioen". De man voegt er nog aan toe "Armoede is niet alleen een kwestie van waar je leeft, maar wordt bepaald door de omstandigheden van de samenleving waarin je leeft."
PS. Op de foto: zwangere vrouwen in een moederhuis ... zwangere vrouwen, die worden in Cuba op handen gedragen en erg nauw opgevolgd .. helemaal gratis :-)

30 oktober 2007

Che Presente goed en wel weer voorbij


Che Presente is jaarlijks de topdag voor Cuba vrienden maar ook voor iedereen binnen intal die rond Cuba werkt. Voor het hele intal team is het alle hens aan dek. Maanden van tevoren wordt er aan gewerkt en dan is het altijd wel goed te weten dat de dag een succes was en alles min of meer gesmeerd verlopen is ... want het is een hels logistiek evenement. Een modale bezoeker beseft dit allicht niet. Een goede 910 mensen kwamen afgezakt naar de VUB. Ook Tv Brussel kwam een kijkje nemen. Ikzelf heb haast niets kunnen volgen enkel een half uurtje conferentie rond War on Cuba. Ik vond de inbreng van Kurt De Loor wel interessant. Hij vertelde waarom hij campagne voeren voor de Vijf belangrijk vindt. Zijn laatste argument was dat hij toen hij jong was en lokaal campagne voerde tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika zich soms afvroeg of dat allemaal wel veel zin/nut had. Vele jaren later bezocht hij Robbeneiland en praatte hij met ex- gevangenen. Voor hen was te weten dat er ver weg mensen actie voor hen voerde een enorme morele steun. En ook voor de Vijf zijn onze acties hoe klein en lokaal ook, een hart onder de riem.

26 oktober 2007

Ex-CIA agent op bezoek


Philip Agee werkte zelf jarenlang voor de CIA, en is morgen één van de topgasten op Che Presente, de solidariteitsdag met Cuba. Hij werd vanmorgen geinterviewd door een radio 1 journalist in mijn buro. Dus ik kon het gesprek mee volgen (want morgen mis ik waarschijnlijk de conferentie door andere dringende taken tijdens Che Presente)... en het was opvallend hoe journalisten steeds weer dezelfde standaard vragen en vooroordelen hebben rond Cuba. Bijvoorbeeld: die lange files voor voedsel. Agee antwoordde daarop zeer gevat op en besloot, niemand in Cuba heeft honger, vele zijn zelfs te dik en er is een probleem van obesitas ("Goed zo, Agee" dacht ik bij mezelf). Wat dan met al die corruptie? Corruptie is er natuurlijk, maar vooral op laag niveau, mensen die hier en daar wat achterover slaan. Maar ook in andere landen is er corruptie toch, niet? En de Cubanen maken echt werk om corruptie te bestrijden. Er werden vorig jaar vele duizenden studenten ingezet in de benzinestations, omdat er heel wat benzine scheef werd geslagen. Ik dacht meteen aan alle schandalen die hier het daglicht zien en de vele andere die altijd onbedekt blijven ... in Cuba wordt corruptie serieus aangepakt, zeker als het op hogere niveaus gebeurt, dan wordt er onverbiddelijk ingegrepen, hier blijven de ministertjes of verantwoordelijken gewoon op hun postje zitten ... . Benieuwd welk stuk er morgen zal worden uitgezonden op Radio 1. Hopelijk worden er geen uitspraken uit hun context gerukt.

25 oktober 2007

Bush vraagt de oprichting van een fonds voor de vrijheid van Cuba


Belga - Amerikaanse president George W. Bush wil de internationale gemeenschap vragen om een internationaal fonds op te richten voor de vrijheid van Cuba. Hij zal ook het Congres vragen om het embargo tegen het communistische land te behouden. (stukken van zijn speech)


Het antwoord van Perez Roque, minister van Buitenlandse Zaken van Cuba was kort maar duidelijk :

In response to the offensive speech by US President George Bush on Wednesday, the Cuban diplomat ratified the Cuban people’s determination to defend their sovereignty and independence.
The Cuban people will not accept any kind of threat or blackmail, said the Cuban foreign minister and he suggested to the US president that instead of announcing new anti-Cuba measures, he should respect the rights of the Cuban people to their own independence and sovereignty.
Perez Roque also sent a message to Bush suggesting that he should drop the failed idea of encouraging and financing internal opposition in Cuba as well as dismount TV and Radio Marti which, offend the Cuban National Hero by using his name. He also demanded the immediate lifting of the US economic blockade of Cuba and the abolishment of the Helms-Burton and Torricelli laws.
The Cuban foreign minister demanded the elimination of the ban on travel to Cuba for US citizens and those who reside in the U.S. and who want to visit their families in Cuba. The United States must stop encouraging illegal emigration from Cuba; it is a policy that leads to the loss of human lives, said Perez Roque.
The Cuban government official said that US president Bush must extradite terrorist Luis Posada Carriles to Venezuela or try him in the United States and put an end to the impunity enjoyed by US-based terrorist groups.
Bush must immediately close the torture center in the Guantanamo naval base, a Cuban territory illegally occupied by the United State, said Perez Roque and he added that the White House must put an end to its pressure on the international community to support the US anti-Cuba policy.
The Cuban Foreign Minister said that Bush will fail in his interest to get hold of Cuba and he warned Bush that the United States will find here the same resistance that they found in Iraq and in Vietnam.
The Cuban diplomat sent the American people a respectful message, saying that they are also victims of the Bush administration, and he sent his deep felt message to the California citizens for the consequences of the latest forest fires.
The Cuban people’s slogan is courage, absolute serenity, confidence in our forces, said Felipe Perez Roque, who pointed out that “we reject every word and action that attacks the independence and sovereignty of the Cuban people and we are sure that the day, when the US blockade will be lifted, is coming.”
Imperial threats will never stop the advance of a society determined to be even more socialist, just and humane, concluded the Cuban Foreign Minister.18 oktober 2007

vrouwen van Cuban Five op TV1 journaal


Een nieuwe doorbraak : na de geschreven pers eindelijk ook aandacht voor de zaak van de Vijf op het TV Journaal van 16 oktober : zie het stukje online

Je kan de petitie voor de Vijf hier ondertekenen.

website met alle info: http://www.freethefive.org/

28 september 2007

Cubaanse films in Brussel


In oktober kan je naar hartelust Cubaanse films gaan bekijken. Er is de filmcyclus "Focus on Cuba" in de Botanique van 12-21 oktober. Er is het "Festival du Cinema cubain" in Evere en er is het beter gekende Festival van de Latijns-Amerikaanse films "Itinéraires". Keuze te over dus!
Als afsluiter van de maand kan je natuurlijk naar Che Presente komen aan de VUB te Brussel, ook daar staan heel wat films op het programma.

23 september 2007

Fidel weer op TV

In het VRT avondnieuws was het "nieuws" dat Fidel na maanden van "afwezigheid" weer te zien was. Een uitgebreid interview werd uitgezonden op de Cubaanse TV en is online te bekijken. Vermits de Cubanen goed beseffen dat dit item ook op het internet door miljoenen mensen zal bekeken hebben ze boven de video in twee slagzinnen hun motto weergegeven - El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba. La batalla de ideas seguirá adelante - of vertaald : Het imperialisme zal Cuba nooit klein krijgen. De strijd van de ideëen gaat verder. Of zoals men in Cuba zo vaak zegt ideëen zijn krachtiger dan wapens.

20 september 2007

Zwemmen tegen de stroming in


Of "Swimming against the tide": dat is de titel van een documentaire die reporter Tom Fawthrop maakte over het Cubaanse gezondheidssysteem. Fawthrop is een onafhankelijke journalist vooral gespecialiseerd in Zuid-Oost Azië maar ook Cuba laat hem blijkbaar niet los :-). De trailer van de film (5 min) kan je hier alvast bekijken.

18 september 2007

relaties EU-Cuba

Vandaag naar het Europees parlement voor een conferentie georganiseerd door Grupo Sur & grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba del Parlemento Europeo over de politiek van de EU tav Cuba. Eigenlijk erg vond ik dat ik zelf zo weinig weet over die "posicion commun", wil hier zeker meer over te weten komen! Wat me weer opviel was hoe goed en sterk de Cubanen toch weer uit de hoek komen, hoe zelfzeker en overtuigend ze hun verhaal kunnen brengen, Kenia Serrano en Leonel Gonzalez van de Asamblea Nacional waren te gast en op het einde de lyrische Eusebio Leal (had hem nooit eerder gehoord of gezien maar van Cubaanse vrienden gehoord dat het zo'n innnemende charmante man is ... en gelijk hadden ze: hij is de historiador van Habana en hij wel ongelooflijk schoon de dingen omschrijven).
En zo was ik vandaag ook een stukje in Cuba, zonder zon evenwel maar met het gevoel dat er toch veel kracht van uit gaat van het prachtige humanisme van onze Cubaanse vrienden.

14 september 2007

Gallop

Gallop, zo heet de foto-tentoonstelling van Wim Vandekeybus die momenteel loopt in het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Ik heb de foto's alvast online bekeken en er zitten er een paar prachtige bij. Vandekeybus is niet enkel een bijzondere danschoreograaf (zijn laatste stuk "Spiegel" was een brok dynamiet) maar ook een goede fotograaf. De foto's nam hij op zijn reis doorheen Chili, Marokko en Taiwan. De beelden uit Chili deden me weer terugdenken aan mijn eigen reis doorheen dat immense en prachtige land.

12 september 2007

Eerste wereld resultaten met een derde wereld budget

Volgens Michael Moores laatste docu-film “Sicko” zijn de goede gezondheidsresultaten van Cuba een beschamende kaakslag voor de VS. Een journaliste van de Britse kwaliteitskrant The Guardian ging op onderzoek naar Cuba en brengt haar relaas. Voor de intal site maakte ik een korte samenvatting van de belangrijkste elementen uit dit artikel

Het volledige artikel kan je lezen via deze link
Een mooie fotoreportage bij dit artikel

09 september 2007

Che met Bodixel


Vrijdagavond naar een mooi optreden van de groep Bodixchel geweest. Zij zijn gestart met hun tournee rond de figuur van Che. Er was niet echt veel volk in het café L'ist waar maar de afwezigen hadden zeker ongelijk! Een mix van Spaanstalige songs, vertellingen rond Che en beeldmateriaal stonden garant voor een geslaagd avondje uit.

17 augustus 2007

one minute


Theoneminutes zijn video's van precies één minuut inclusief titels. The One Minutes foundation en partners organiseren jaarlijks wereldwijd tentoonstellingen, landencompetities, prijsuitreikingen, tv-uitzendingen en in 2008 de Olympic One Minutes in Peking.

Extra voorstellingen en evenementen focussen op eenminuten films uit Cuba dat dit jaar als gastland uitgenodigd wordt. Iedereen kan deelnemen! Ik heb voorlopig alleen foto's uit Cuba maar met de YouTube manie kan wordt video hoe langer hoe populairder.

15 augustus 2007

Cityscape


Een staaltje van bijzonder creatieve architectuur zal weldra in Brussel te zien zijn. Designer Arne Quinze (een Belg bovendien) creeert in de buurt van de Louisalaan op een braakliggend terrein een enorme houten scuptuur. Vanaf 14 september is het klaar en zal het een jaar lang te bezichtigen zijn. In De Morgen vertelde hij dat het mooiste compliment zou zijn "de glimlach van voorbijgangers". http://www.cityscape.be/

09 augustus 2007

Bagdad ER


Er zijn zo van die populaire ER ziekenhuis soaps op TV, ik volg ze nooit ... Vanavond was er echter op Canvas een documentaire Bagdad ER. Het leven van elke dag in het ziekenhuis van het Amerikaans leger in de groene zone van Bagdad. Dagelijks komen er gewonden binnen, amputaties en operaties allerhande zijn schering en inslag. Een dokter getuigt: dit is waanzin, hopelijk wordt het Iraakse volk beter van heel deze oorlog ... maakt hij zichzelf wijs heb je de indruk. Misschien zou Bush en Co eens een paar dagen hier moeten meedraaien en ondervinden hoe zo vele jonge mannen het leven laten of voor het leven getekend worden door deze zinloze oorlog.

11 juli 2007

(h)Ello voor Gabriela


Met G3W dienden we een Filippijns project in rond mensenrechten bij de Koning Boudewijnstichting voor de mobiele operator Ello Mobile. En het project werd geselecteerd! Ello Mobile is een kleine alternatieve gsm operator die er prat op gaat zijn winsten door te storten naar projecten in de Derde Wereld.
Meer info over het project en Ello Mobile vind je hier. Ik ben alvast overgeschakeld met behoud van mijn oude gsmnr (is heel gemakkelijk en als je pay and go abonnee bent is het zelfs goedekoper bij Ello Mobile dan bij de grote opertoren).

Bellen dus maar!

20 juni 2007

vrouw = man ??


Wereldwijd zijn meisjes vaak het slachtoffer van discriminatie. Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Plan in het rapport 'Because I Am a Girl', dat de enorme kloof tussen de rechten van meisjes in theorie en die in praktijk blootlegt. Cuba is als derde wereld land zeker een uitzondering op dat vlak. Sinds 1959 wordt in de Cubaanse samenleving geijverd voor gelijke rechten voor man en vrouw. Na al die jaren zijn de vruchten van dat beleid duidelijk te zien: 63% van de universitair gediplomeerden zijn vrouw, in de politiek bekleden 35% van de vrouwen een parlementaire post, 24% van de wetenschappelijke centra in Cuba staan onder leiding van een vrouw, en zo kunnen we nog veel cijfermateriaal citeren. Gelijke kansen zijn mogelijk maar er moet werk van gemaakt worden. Gisteren overleed een grote Dame en voorvechtster van deze rechten: Vilma Espin. Zij richtte de Cubaanse vrouwenorganisatie op.

27 mei 2007

20 km door Brussel


Vandaag was het eindelijk zover. De afgelopen dagen telkens het gespreksonderwerp aan tafel ... 20 km lopen door Brussel. Voor het eerst was ik er ook maar dan enkel als supporter van de G3W ploeg. Vanaf 55 min kwamen de eerste lopers over de finish, ongelooflijk. En met de minuten die verstreken zwolg de groep lopers aan. Het was de moeite om zien hoe al die 28000 afgepeigerden aankwamen.

13 mei 2007

Michael Moore & Cuba


Michael Moores nieuwste film "Sicko" gaat op 19 mei in première in Cannes maar lokt nu al veel controverse uit in de States. De film vertelt het verhaal van de niet al te goed georganiseerde gezondheidszorg in de VS of volgens Moore :"
Sicko" is "a comedy about 45 million people with no health care in the
richest country on earth."
Moore trok met tien slachtoffers van 9/11 naar Cuba zodat ze daar de nodige verzorging kregen ... en konden ondervinden hoe goed en gratis gezondheid is op Cuba. Volgens de VS overheid overtreedt Moore daarmee de wetten (van de VS blokkade tegen Cuba) en hangt er hem een fikse boete boven het hoofd. .... to be continued. Van zodra de film in de zalen is ga ik zeker en vast kijken :-)

17 april 2007

G3W in de Israelische krant Haaretz


Zaterdag werd Bert geinterviewd door een journalist van de krant Haaretz naar aanleiding van de actie en petitie rond de clusterbommen. De vervuiler moet betalen, dus in dit geval zou Israel moeten betalen voor het opruimen van de clusterbommen, nu doet de Belgische belastingsbetaler dit. Het artikel staat nu online ... met de nodige commentaren van vele tientallen lezers. In Israel doet het alvast stof opwaaien ... goed zo!